คำนิยาม “วันพิเศษ” หมายถึง วันพิเศษที่บริษัทฯ จะประกาศให้ทราบก่อนวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี รวมถึงวันอื่นๆ ที่อาจประกาศเพิ่มเติมโดยอ้างถึงระเบียบฉบับนี้ในระหว่างปี

วันพิเศษในปี พ.ศ. 2560 ได้แก่

  เดือนธันวาคม            
:
    วันที่ 5, 9, 10, 31

วันพิเศษในปี พ.ศ. 2561 ได้แก่

  เดือนมกราคม    
:
    วันที่ 1, 2, 13
  เดือนกุมภาพันธ์     :     ไม่มี
  เดือนมีนาคม     :     วันที่ 17, 18, 24, 25, 31
  เดือนเมษายน     :     วันที่ 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 28, 29
  เดือนพฤษภาคม     :     วันที่ 1, 5, 6
  เดือนมิถุนายน     :     ไม่มี
  เดือนกรกฎาคม     :     วันที่ 28
  เดือนสิงหาคม     :     วันที่ 12
  เดือนกันยายน     :     ไม่มี
  เดือนตุลาคม     :     วันที่ 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 27, 28
  เดือนพฤศจิกายน     :     ไม่มี
  เดือนธันวาคม     :     วันที่ 5, 10, 31

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. การใช้บัตรอภินันทนาการประเภทต่างๆ ในวันพิเศษ จะอยู่ภายในขอบเขตดังต่อไปนี้

ลำดับ ประเภทบัตร สิทธิ์ที่จะได้รับในวันทั่วไป สิทธิ์ที่จะได้รับในวันพิเศษ หมายเหตุ
1 Si-Am Year Pass ได้รับบัตร Si-Am Year Pass
เมื่อชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท
ได้รับบัตร Si-Am Year Pass
เมื่อชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
-
2 Si-Am Big Pack ได้รับบัตร Si-Am Big Pack
เมื่อชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท
ได้รับบัตร Si-Am Big Pack
เมื่อชำระค่าธรรมเนียม 450 บาท
-
3 Si-Am Fun Pack ได้รับบัตร Si-Am Fun Pack
เมื่อชำระค่าธรรมเนียม 60 บาท
ได้รับบัตร Si-Am Fun Pack
เมื่อชำระค่าธรรมเนียม 250 บาท
-
4 Si-Am Kids Pass ได้รับบัตร Si-Am Kids Pass
เมื่อชำระค่าธรรมเนียม 15 บาท
ได้รับบัตร Si-Am Kids Pass
เมื่อชำระค่าธรรมเนียม 60 บาท
-

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กรณีเครื่องเล่นปิดให้บริการเนื่องจากการซ่อมบำรุงหรือสภาพอากาศไม่เหมาะสม
4. ระเบียบการใช้บริการและข้อควรปฏิบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ทั้งนี้ คำชี้ขาดของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี