** เด็กสูงไม่ถึง 100 ซม. ต้องใช้บริการพร้อมผู้ปกครอง