เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

สยามพาร์ค บางกอก สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ มีความตั้งใจที่จะนำเสนอบริการ ความปลอดภัย และประสบการณ์อันน่าประทับใจเพื่อมอบให้กับลูกค้าของเราทุกคน เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ ขอให้ท่านกรุณาทำความเข้าใจกับ กฎ ระเบียบ และข้อควรปฏิบัติ ดังต่อไปนี้:
 • สยามพาร์ค บางกอก เปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 10.00 น. – 18.00 น. โดยสวนน้ำเปิดให้บริการระหว่างเวลา 10.00 น. – 17.00 น. และสวนสนุกเปิดให้บริการระหว่างเวลา 11.00 น. – 18.00 น. ทั้งนี้วันและเวลาให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของบริษัท
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า, พัสดุ หรือสิ่งอื่นใดก็ตามเข้ามาภายในสวนสยาม และเป็นผู้พิจารณาดำเนินการกับสิ่งของอันไม่พึงประสงค์นั้นๆ ตามความเหมาะสม
 • วัตถุอันตรายหรือเป็นอันตรายจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาภายในสวนสยาม
 • กรุณาใช้กิริยามารยาทที่สุภาพ ไม่ใช้คำหยาบคาย หรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย ผิดกฎหมาย หรือน่ารังเกียจ
 • กรุณาให้ความเคารพผู้อื่นในขณะรอเข้าใช้บริการเครื่องเล่น, ชมการแสดง และร่วมกิจกรรมต่างๆ  โปรดใช้ความระมัดระวัง ไม่ชน ผลักหรือกระแทกผู้อื่นที่รอเข้าใช้บริการ
 • โปรดแต่งกายให้เหมาะสม ตลอดเวลาในขณะเข้าใช้บริการในสวนสยาม
 • อนุญาตให้สูบบุหรี่เฉพาะในพื้นที่ที่จัดไว้ให้ โดยโปรดสังเกตป้ายสัญลักษณ์ภายในสวนสยาม หรือติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 • กรุณาดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่ใช้บริการ

เพื่อความปลอดภัย และเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ขอให้ท่านปฎิบัติตามประกาศ คำแนะนำ และข้อเสนอแนะของพนักงาน

กรุณาแสดงบัตร/สายรัดข้อมือของท่าน (และ/หรือแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตามที่ถูกร้องขอความร่วมมือเพื่อตรวจสอบในบางโอกาส) เพื่อเข้าใช้บริการในสวนสยาม ท่านสามารถออกนอกบริเวณสวนสยามได้ชั่วคราวโดยขอตราประทับที่มือ และโปรดแสดงบัตร/สายรัดข้อมือพร้อมตราประทับนั้นก่อนเข้าสวนสยามอีกครั้งภายในวันเดียวกัน
บัตร/สายรัดข้อมือ ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่สามารถคืนได้ และถือเป็นโมฆะทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือฉีกขาด บัตร/สายรัดข้อมือเป็นสิทธิ์เฉพาะบุคคลใช้ภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้กับกิจกรรมพิเศษที่มีการเก็บค่าบริการแยกต่างหาก

ไม่อนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ภายในสวนสยาม:

 • จำหน่ายสินค้าหรือบริการ หรือดิสเพลย์สินค้าหรือบริการเพื่อการจัดจำหน่าย
 • การแจกสิ่งพิมพ์ ใบปลิว แผ่นพับใดๆ
 • กิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต, การแสดงสาธิต หรือ การกล่าวสุนทรพจน์ และการชุมนุมทางสาธารณะอื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • การติด ตกแต่ง ประดับธง แบนเนอร์ หรือสัญลักษณ์อื่นๆ
 • การถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ การบันทึกเสียงทุกชนิด การถ่ายทอด หรือ การส่งผ่านใดๆ เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า
 • การมีส่วนร่วมในการกระทำที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในสวนสยาม

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้เข้าใช้บริการ หรือการขอให้บุคคลใดที่ได้เข้าใช้บริการแล้วออกจากสวนสยามโดยไม่คืนเงิน หรือจ่ายค่าชดเชยใดๆ ในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อควรปฏิบัติของสวนสยาม และ/หรือแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ล่วงละเมิดใดๆ ทั้งนี้เพื่อรักษาสวัสดิภาพความปลอดภัย ตามที่เราพิจารณาว่าเป็นเหตุการณ์อันพึงสมควร

ในบางกรณีเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน หรือจ่ายค่าชดเชยใดๆ, ในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการของสวนสยามและเครื่องเล่นต่างๆ, การปิดให้บริการ หรือการหยุดให้บริการชั่วคราวในบางพื้นที่, การกำหนดจำนวนคนเข้าใช้บริการ และ/หรือ เลื่อนหรือยกเลิกการให้บริการเครื่องเล่น หรือกำหนดการแสดงต่าง ๆ, อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากขนาดของพื้นที่, สภาพอากาศแปรปรวน หรือ กิจกรรมพิเศษ เพื่อรักษาสวัสดิภาพความปลอดภัย หากเราพิจารณาว่าเป็นเหตุการณ์อันพึงสมควร ทั้งนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ หรือการสูญเสียของทรัพย์สิน หรือสิ่งของใดๆ ของผู้มาใช้บริการ หากท่านต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาสอบถามได้ที่พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์